Plan een afspraak
ZO Bereikbaar geeft vrijblijvend advies en helpt bij het opzetten van de administratie en processen
28.11.2022

Ben jij al klaar voor de rapportage CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit?

Het kabinet werkt aan het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit. Deze wetgeving verplicht werkgevers met minimaal 100 medewerkers om vanaf 1 januari 2024 een jaarlijkse rapportage te leveren over CO2-uitstoot (brandstof en zakelijke kilometers).

We vroegen onze mobiliteitsexpert Marc van der Seijs wat deze regeling betekent voor onder andere werkgevers uit Amsterdam Zuidoost.

 

Wat houdt de regeling CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit precies in?

De regeling heeft als doel om de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit terug te dringen. Dit komt voort uit het Klimaatakkoord uit 2019. Daarbij is afgesproken om met een samenhangend pakket aan maatregelen te werken aan een reductie van 49% CO2-uitstoot in 2030, ten opzichte van 1990. Een van de maatregelen is het terugdringen van de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit. Daarvoor is een eis geformuleerd: deze zou tussen 2022 en 2030 1 megaton (1.000 miljoen kg) omlaag moeten.

 

Voor wie geldt deze regeling?

De regeling geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers en publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries. De peildatum is 1 januari van het jaar waarover moet worden gerapporteerd. Door de grens bij 100+ te leggen valt maar een half procent van de Nederlandse werkgevers onder de regeling.

Zij zijn wel verantwoordelijk voor 61% van de werknemers. Bij het bepalen van het aantal werknemers tellen inhuurkrachten, vrijwilligers of gedetacheerden niet mee voor het bedrijf dat ze inhuurt.

 

Wat betekent dit voor werkgevers?

Het besluit wil werkgevers bewust maken van hun verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om zelf de CO2-uitstoot terug te brengen. Zij moeten jaarlijks een rapportage aanleveren over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk en zakelijke mobiliteit. Jaarlijks moeten werkgevers voor 1 juli gegevens van het voorgaande jaar aanleveren over het aantal werknemers, het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en de gebruikte brandstof. Het gaat om kilometers per auto, trein, bus, tram, metro, fiets of lopend afgelegd.

Tip: Hoe kom je nou aan het aantal gereisde kilometers van jouw medewerkers? De data over woon-werk en zakelijke kilometers haal je uit jaaropgaven van mobiliteitsdiensten, leaseauto’s en declaraties van medewerkers.

 

Hoe ziet de planning eruit?

Naar verwachting treedt het besluit op 1 januari 2024 in werking. Eerder was er sprake van 1 juli 2023 als ingangsdatum voor het besluit, maar dit is opgeschoven.

In 2025 wordt een evaluatie gehouden, gebaseerd op meetgegevens over 2024. Op basis hiervan wordt een ‘emissieplafond’ vastgesteld. Als organisaties goed op koers liggen blijft het bij rapporteren. Maar als de collectieve emissie boven dat plafond komt, worden per werkgever alsnog dwingende normen opgelegd.

 

Hoe verloopt toezicht en handhaving?

De omgevingsdiensten houden toezicht op de rapportages en naleving van de regels. Naar verwachting is het traject van toezicht en handhaving voor een groot deel administratief, dus zonder locatiebezoek.

Zo controleren zij jaarlijks of de werkgever de rapportage tijdig heeft ingediend over het voorgaande kalenderjaar. Daarnaast wordt gecontroleerd of de rapportage voldoet aan de kwaliteitseisen. Het doel is om de werkgever binnen een maand na het indienen van de rapportage te laten weten of aan de verplichting is voldaan. Bij ernstige twijfels over de betrouwbaarheid van de data kan de werkgever gecontroleerd worden op basis van zijn administratie. Als de werkgever ook na herinneringen niet tijdig aan de rapportageplicht voldoet, kan een dwangsom worden opgelegd.

 

Wat kan ZO Bereikbaar voor jou als werkgever betekenen?

Onze mobiliteitsexperts kunnen je vrijblijvend advies geven en helpen met het opzetten van de administratie, de keuze van het softwarepakket en het inregelen van de alledaagse processen. Ook kunnen zij meedenken hoe je de CO2-uitstoot fors omlaag kan brengen. Dat kan bijvoorbeeld door meer hybride werken (minder reizen), maar ook door je medewerkers anders of schoner te laten reizen.

 

Maak een afspraak met Marc voor advies op maat!

Marc van der Seijs, mobiliteitsexpert bij ZO Bereikbaar:

[email protected]06 36 32 48 49

 

Bekijk ook onze handige Checklist werkgever | CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit.

Bron: Syndesmo Inspiratiepaper Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit (V1.1 april 2022)

 

Wil je meer weten? Maak een afspraak met onze mobiliteitsexperts!

Wil je meer weten? Maak een afspraak met onze mobiliteitsexperts!

ZO Bereikbaar adviseert en checkt kosteloos jouw mobiliteitsbeleid. Ontdek onze vele gesubsidieerde oplossingen. Neem contact op met Marc van der Seijs of Daan Zegwaart.